Klachten

 

 

 

 

 

          

                      Een klacht indienen binnen het ziekenhuis

Als je een klacht hebt met een behandelaar of arts binnen het ziekenhuis kan je via een klachtenfunctionaris een klacht indienen binnen het ziekenhuis. Eerst is het natuurlijk beter om het conflict eerst zelf met een arts of behandelaar op te lossen, maar als je er samen niet uitkomt kan je contact opnemen met de klachtenfunctionaris binnen het ziekenhuis. schriftelijk kan je altijd een klacht indienen. De klachtenfunctionaris zal eerst de klacht met je bespreken en de situatie bestuderen. Later zal de klachtenfunctionaris contact met de betreffende arts of behandelaar opnemen om het conflict nader te bespreken. Daarna vind er vaak een gesprek met de arts of behandelaar, de klachtenfunctionaris en jezelf plaats. Meestal duurt de procedure zes weken. Je krijgt altijd een schriftelijk rapport vanuit de beslissing van de klachtenprocedure van de klachten functionaris.

Als het gesprek en de gehele klachten procedure  niet tot de oplossing geboden kan worden. Als de klacht niet kan worden opgelost, kan je via de rechtbank (medisch tuchtcollege) een klachten  procedure indienen. Voor het indienen van een medische klachten procedure heb je altijd een advocaat nodig. Als je een laag inkomen hebt kan je via een toevoeging of de rechtsbijstand een advocaat krijgen. Een toevoeging kan je bij de Raad van Rechtsbijstand aanvragen. Die bepalen of je vanuit de hoogte van je inkomen voor een toevoeging in aanmerking komt. De advocaat vraagt de toevoeging aan. Binnen zes weken krijgt de advocaat een bericht of je recht op een toevoeging hebt. Je moet dan een inkomen op minimum niveau hebben. Als je een verzekering hebt vanuit de rechtsbijstand kan je ook gratis rechtshulp krijgen. de rechtsbijstand is afhankelijk of je ervoor verzekerd bent en ook hoe je ervoor verzekerd bent. Bij je rechtsbijstand verzekering kan je navragen of je verzekerd voor dit rechtsgebied bent.

Tevens kan je ook via de geschillencommissie zorg een zaak indienen. De uitspraak daarvan is altijd bindend en je kan er geen beroep tegen instellen. Een zaak bij de geschillencommissie is altijd schriftelijk kan meestal zes weken duren. Gedurende de periode kan de geschillencommissie altijd nadere gegevens of informatie opvragen. Je kunt er ook voor kiezen om de zaak vanuit de geschillencommissie zorg een mondelinge zitting zou gaan plaats vinden. Tijdens de mondelinge zitting kan je altijd een getuige meenemen. De uitspraak van de geschillencommissie zorg duurt meestal zes weken. Als de uitspraak negatief is kan je er niet tegen in beroep gaan. Wel kan je een verzoek bij de rechtbank indienen om de uitspraak te laten ontbinden. Dit is altijd vanuit een marginale toetsing. wat inhoudt dat er alleen naar de technische ontwikkelingen en voortgang van de procedure wordt gekeken.

 

 

Tegen welke zorgverleners kunt u een klacht indienen

U kunt bij het tuchtcollege een klacht indienen tegen een:

 • Arts
 • Tandarts
 • Fysiotherapeut
 • Verloskundige
 • Verpleegkundige
 • Gezondheidszorgpsycholoog
 • Physician assistant
 • Orthopedagoog-generalist
 • Apotheker
 • Psychotherapeut
 • Klinisch Technoloog
 • Bachelor Medisch Hulpverlener
 • Geregistreerd-mondhygiënist

Waarover kunt u klagen?

Bij de tuchtcolleges kunt u klagen over gedragingen die onder de tuchtnormen in de gezondheidszorg vallen. Hieronder staan enkele voorbeelden:

 • Verkeerde diagnose of onjuiste behandeling
 • Onvoldoende informatie over de behandeling
 • Afgifte van een onjuiste verklaring of een onjuist rapport
 • Voorschrijven of verstrekken van verkeerde medicijnen
 • Schenden van het beroepsgeheim
 • Ten onrechte niet doorverwijzen naar een andere beroepsbeoefenaar
 • Seksueel- of ander grensoverschrijdend gedrag
 

 

 

 

Hoe kunt u een klacht indienen

 

U dient de klacht zelf in of laat dat door iemand anders doen, bijvoorbeeld door een familielid, rechtsbijstand verzekeraar of een advocaat. U dient een klacht in bij het regionaal tuchtcollege dat gevestigd is in de regio waar de aangeklaagde woont. U doet dat via het klaagschriftformulier of per brief. U schrijft de klacht in de Nederlandse taal. Waarover u klaagt moet niet langer dan 10 jaar geleden zijn gebeurd. U vermeldt in ieder geval:

 • Uw naam, voornamen en adres.
 • De functie van de aangeklaagde.
 • De naam, het werkadres en voor zover bekend het woonadres van de aangeklaagde.
 • Uw klacht en de feiten en gronden waarop de klacht berust, zoveel mogelijk voorzien van data, feiten en verdere omstandigheden.
 • Uw handtekening.

Als u de patiënt bent, en u laat zich vertegenwoordigen door iemand anders, dan moet u hem of haar schriftelijk machtigen. Als u een klacht indient over de behandeling van een patiënt en niet gemachtigd bent door de patiënt, dan dient u bovendien in het klaagschrift te vermelden:

 • Naam, adres en geboortedatum van de patiënt.
 • De reden waarom patiënt zelf geen klacht indient.
 • Welke relatie u heeft met de patiënt.
 • Het belang dat u heeft bij het indienen van de klacht.
 • Indien mogelijk de handtekening van de patiënt als blijk van zijn / haar instemming.

Klaagschriftformulier

Het klaagschriftformulier gebruikt u als u een klacht wilt indienen. U kunt ook zelf een brief opstellen. Het tuchtcollege verstuurt post met medische gegevens aangetekend om veiligheids- en privacy redenen. Als u niet in staat bent om de post aan te nemen kunt u deze ophalen bij het postkantoor.

Als u hulp nodig heeft bij het opstellen en formuleren van uw klaagschrift, dan kunt u, kosteloos, per 1 april 2019 de hulp inroepen van een tuchtklachtfunctionaris.

Tuchtklachtfunctionaris

De tuchtklachtfunctionaris kan naast de hulp bij opstellen en formuleren van uw klaagschrift ook uw vragen over de tuchtklachtprocedure beantwoorden, aangeven of uw klacht tegen de juiste persoon is gericht en adviseren of tuchtrecht de aangewezen route voor uw klacht is.

Wat kost het indienen van een klacht?

Voor klachten bij de tuchtcolleges betaalt u per 1 april 2019 € 50,- griffierecht per klacht. Als het tuchtcollege u in de uitspraak helemaal of gedeeltelijk gelijk geeft, dan krijgt u dit bedrag terug. Als u in hoger beroep gaat, betaalt u opnieuw € 50,- griffierecht.

 

 

Hoger beroep tegen de uitspraak van het medisch tuchtcollege

Wie kan in hoger beroep

Hoger beroep kan worden ingesteld door:

 • De klager, als zijn klacht is afgewezen of als de klager in de klacht niet-ontvankelijk is verklaard.
 • De aangeklaagde zorgverlener.
 • Een Inspecteur voor de Gezondheidszorg.

Waartegen kunt u hoger beroep aantekenen

U kunt beroep aantekenen tegen een uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege. Daarmee vraagt u het Centraal Tuchtcollege om een oordeel te vellen over de uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege. U kunt in hoger beroep geen nieuwe klachten indienen of uw klacht uitbreiden.

Waar kunt u in hoger beroep

 

U dient een beroepschrift in bij het Regionaal Tuchtcollege dat uw klacht heeft behandeld. Het Regionaal Tuchtcollege stuurt het beroepschrift vervolgens samen met het procesdossier naar het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Als je klacht is afgewezen of niet in behandeling is genomen dan kunt je bij het centraal tuchtcollege in beroep gaan. Je kan niet in beroep gaan als de klacht gegrond is verklaard en je de opgelegde maatregel te licht vind. Hiervoor moet je een beroepsschrift indienen en dat gaat hetzelfde als het indienen van de klacht bij het medisch tuchtcollege, alleen is er niet altijd een vooronderzoek voor nodig. Het college bestaat uit drie juristen en twee medisch specialisten die ook hetzelfde beroep uitoefenen als het persoon die is aangeklaagd. Binnen zes weken naar de uitspraak van het medisch tuchtcollege kan men beroep bij het centraal tuchtcollege instellen.

Het beroepsschrift dient ook bij het regionaal medisch tuchtcollege zoals voorheen ook was ingediend, in te dienen en het regionaal tuchtcollege stuurt de gegevens door naar het centraal tuchtcollege. Meestal volgt er na 6 tot 8 weken een uitspraak van het centraal tuchtcollege.

Je kunt zonder een advocaat de klachten indienen en de procedure zelf volgen, maar in sommige gevallen is het handig om bijvoorbeeld hulp te krijgen met het opstellen van een bezwaarschrift of het oproepen van getuigen deskundigen. Als je afhankelijk van de klacht of het geschil bij de rechtbank een schadevergoeding wilt indienen dan heb je altijd wel een advocaat nodig. Afhankelijk van het inkomen kan je een toevoeging aanvragen.

Als je inkomen op minimum niveau is, dan kan je mogelijk voor rechtsbijstand in aanmerking komen. je krijgt dan een advocaat toegewezen die op toevoegings- basis werkt. Vaak moet je dan wel gedeeltelijk de kosten betalen maar dat is altijd afhankelijk van je inkomen. Er wordt voor de toevoeging ook altijd een eigen bijdrage wat afhankelijk van je inkomen is gevraagd. Je kunt er ook bij het juridisch loket of bij de sociaal raadslieden informatie over opvragen voor een advocaat. Daarnaast kan je ook via een rechtsbijstands- verzekering zoals bijvoorbeeld de Arag of de Das rechtsbijstand ook juridische financiële bijstand krijgen. 

Als je een laag inkomen op bijstandsniveau heb kan je een toevoeging aanvragen Deze toevoeging kan je bij de Raad van Rechtsbijstand aanvragen. Je advocaat dient na aanleiding van je inkomen een verzoek bij de Raad van Rechtsbijstand aan. Deze beoordelen of je recht op een toevoeging hebt.

Dit houdt in dat mensen met een laag inkomen, gedeeltelijk de kosten van een advocaat vergoed krijgen. Hiervoor moet je wel altijd een eigen bijdrage betalen. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van je inkomen. Daarnaast kan je ook via een rechtsbijstandsverzekering een procedure indienen. Je betaald dan een maandelijks premie bedrag voor hetgeen je verzekerd bent. Je kunt online een rechtsbijstandsverzekering aanvragen.. Bekende rechtsbijstandsverzekeringen zijn bijvoorbeeld:

De ARAG of de DAS rechtsbijstand.

Hoe gaat u in hoger beroep

 

 • U stuurt een beroepschrift naar het Regionaal Tuchtcollege dat de uitspraak heeft gedaan.
 • U stuurt het beroepschrift binnen zes weken in. De termijn van zes weken gaat in op de dag na de dag waarop het Regionale Tuchtcollege de beslissing aan u heeft gestuurd.
 • U dient het beroepschrift per post in. Het kan ook per fax, maar dan moet de originele brief zo spoedig mogelijk op het secretariaat van het Regionale Tuchtcollege worden bezorgd.
 • U stuurt twee exemplaren van het beroepschrift in.
 • U vermeldt in het beroepschrift in ieder geval:
  • Uw voor- en achternaam.
  • Tegen welke beslissing het beroep is gericht (nummer, datum, Regionaal Tuchtcollege). Het is handig om een kopie van de beslissing mee te sturen.
  • De reden voor het beroep. Dit betekent dat u schrijft waarom u in beroep komt en tegen welke oordelen in de uitspraak uw beroep is gericht. Dit kan ook na indiening van het beroepschrift. Dan vraagt u het Centraal Tuchtcollege om een nadere termijn voor het indienen van de redenen van het beroep en vermeldt u in het beroepschrift waarom u dat pas later wilt doen.
  • Uw handtekening.
 • U schrijft het beroep in de Nederlandse taal.

 

 

 

 

Zie ook overige links voor nadere informatie:

Uitleg ARAG Rechtsbijstand

Uitleg DAS Rechtsbijstand

Raad van Rechtsbijstand

Landelijk Meldpunt Zorg

Zorgbelang Nederland

MEE Nederland       

Juridisch Loket

Juridische Rechtstelefoon

Juridisch Advocaten Loket

Juridisch advies of aanvragen gratis rechtshulp

Rechtswinkel

Informatie juridisch advies Rijksoverheid

Tuchtcollege van de gezondheidszorg

Overzicht tuchtcolleges Nederland vanuit de Rijksoverheid

Medisch Tuchtcollege uitleg Wikipedia

Uitleg vanuit de overheid Tuchtcollega

Uitleg tuchtrecht Patiënten Federatie

Uitleg Tuchtrechtspraak vanuit de Rechtbank

https://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/

patiënten federatie Nederland

Zorgbelang Nederland

Zorgbelang inclusief

Advies punt zorgbelang

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Leesbaarheid instellen