Informatie over het indienen van een aanvraag het CIZ

Voor de volgende aanvragen kan je bij het CIZ terecht:

Je kunt bij het CIZ de aanvragen indienen voor de aanvraag van een indicatie voor het WLZ (wat betekent Wet Langdurige Zorg) zoals bijvoorbeeld een aanvraag voor een indicatie voor opname in een verpleegtehuis. of instelling voor 24 uurs opvang binnen de gehandicaptenzorg, ouderenzorg, gezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg en de zorg voor verstandelijk gehandicapen. Het betreft alleen aanvragen voor intensieve en langdurige en/of blijvende zorg. Het CIZ beoordeeld en onderzoekt of je in aanmerking komt voor een indicatie voor het WLZ. Naast het aanvragen van een indicatie van een opname van een verpleegtehuis of aangepaste woning voor 24 uurs opvang daarnaast kan je ook een aanvraag voor dagbesteding indienen.

Als je langdurige intensieve zorg nodig hebt dan kan je zorg krijgen vanuit de wet langdurige zorg. (WLZ) Het CIZ  onderzoekt of je mogelijk in aanmerking voor de aanvraag voor deze zorg komt. De zorg die onder de WLZ valt is de zorg waarbij het gaat over bijvoorbeeld een opname in een verzorgings- of verpleegtehuis en/of een instelling voor 24 uurs zorg binnen de gehandicaptenzorg. De zorg kan geleverd worden via een PGB, een volledig thuispakket, of een modulair pakket thuis. Je kunt naast een opname in een zorginstelling ook bijvoorbeeld zorg krijgen over bijvoorbeeld: een specifieke behandeling voor herstel of verbetering van ziekte of handicap, ondersteuning van ADL activiteiten in of rondom een aangepaste woning, of eerstelijns verblijf. Er kan alleen een aanvraag voor de WLZ worden ingediend als er sprake is van blijvende intensieve langdurige zorg, waar geen verbetering van de medische situatie meer kan worden verwacht. Iemand moet daarnaast 24 uur per dag intensieve zorg nodig hebben om een indicatie te kunnen krijgen.

           Het aanvragen van andere vormen

                  van Zorg of voorzieningen

Voor andere vormen voor het aanvragen van indicatie zoals bijvoorbeeld: het aanvragen van het PGB, de Thuiszorg, voorzieningen, hulpmiddelen, aanpassingen in woningen of hulpmiddelen zoals het aanvragen van een rolstoel, scootmobiel of het aanvragen van een invalidenparkeerkaart of collectief aangepast taxivervoer moet je de aanvraag bij de gemeente in je eigen buurt indienen. Zoals bij het WMO loket of in sommige gemeente de wijkteams. Waar en bij welke gemeente  je het kan aanvragen is bij elke gemeente verschillend geregeld. De aanvragen bij het CIZ is alleen voor zeer intensieve of langdurige zorg. Het CIZ is de poortwachter van de ABWZ (die ook verantwoordelijk is voor het leveren van langdurige zorg zoals bijvoorbeeld een opname in het Verpleegtehuis of intensieve wijkverpleging) wat per januari 2015 is overgegaan naar de WLZ.

           

          Hoe vraag ik een WLZ indicatie aan?

Men kan een aanvraag voor een indicatie schriftelijk indienen. Dit kan door een aanvraagformulier met een copy van een identiteitskaart en bijgevoegde medische gegevens van artsen en recente behandelaren. Het aanvraagformulier kan je opvragen bij het CIZ bij jou in de regio, of je kunt het aanvraagformulier ook downloaden vanuit de website van het CIZ. Als je zelf de formulieren niet kan invullen, dan kan je iemand anders machtigen om de formulieren namens jou in te laten vullen. Na ontvangst van het ingevulde formulier en bijbehorende informatie krijg je na drie werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging.

        

        Het verloop van de aanvraag procedure

Binnen zes weken word er wel of niet een indicatie afgegeven en een besluit op de aanvraag genomen. Vaak kan het ook voorkomen dat de medewerker van het CIZ nog vragen heeft en/of nadere informatie over bijvoorbeeld artsen of andere behandelaren wilt hebben. Vaak worden er dan tussentijds nadere gegevens opgevraagd, en wordt in sommige gevallen de aanvrager op het spreekuur opgeroepen en/of vind er als je niet mobiel genoeg voor bent een huisbezoek plaats. Vaak wordt er ook telefonisch informatie opgevraagd. Na zes weken krijg je altijd schriftelijk een beslissing of de indicatie is toe of is afgewezen. Als het besluit is toegewezen dan wordt er een kopie naar het zorgkantoor gestuurd, zodat die weten dat je recht hebt op de indicatie hebt. Er wordt dan met het zorgkantoor bekeken welke vorm van zorg je dan zou willen ontvangen. Zoals bijvoorbeeld via een PGB, Zorg in natura of vanuit een instelling. Zorg in natura betekent zorg die geleverd word door een zorginstelling of een instelling vanuit de gehandicaptenzorg. Het zorgkantoor zorgt altijd voor de zorg vanuit zorg in Natura. Vanuit het PGB (persoons– gebonden budget) kan je zelf bepalen welke mantelzorger je de zorg levert. Na het indienen van de aanvraag voor een indicatie vind er altijd een huisbezoek plaats. Hierbij wordt de persoonlijke en medische situatie van de aanvrager bekijken. Van daaruit worden er medische gegevens opgevraagd en wordt er in sommige gevallen contact met de behandelende artsen of hulpverleners opgenomen. Na alle informatie gekregen te hebben wordt er alles onderling vanuit het CIZ bekenden en een beslissing over de aanvraag genomen. na enkele weken wordt er een beslissing over het wel of niet verlenen van de indicatie gegeven. Dit gebeurt altijd schriftelijk.

        Het indienen van bezwaar en beroep

Als je niet met de beslissing eens bent dan kan je binnen zes weken tegen het besluit in beroep gaan. Ook als je een klacht hebt over een medewerker of de voortgang van de procedure kan je zowel schriftelijk als mondeling een klacht indienen. Je krijgt dan binnen zes weken een reactie. Als je in bezwaar tegen de beslissing of afwijzing wilt gaan, dan kan dit alleen schriftelijk. Je moet dan alle bewijsstukken en legitimatie opsturen samen met het bezwaarschrift en dan krijg je ook binnen zes weken een beslissing. Als het bezwaar opnieuw wordt afgewezen dan kan je alsnog naar de bestuursrechter van de rechtbank gaan. Je hebt hiervoor wel altijd een advocaat nodig. Bij het juridisch loket of juridisch advies bureau voor sociaal raadslieden kan je informatie inwinnen welke advocaat je zaak het beste kan behartigen. Als je een minimum inkomen hebt kan je voor een toevoeging in aanmerking komen. Wat inhoud dat de staat de kosten van je advocaat en procedure betaald. Je moet hiervoor wel altijd afhankelijk van je inkomen een eigen bijdrage voor betalen. Je advocaat kan dan een aanvraag voor een toevoeging indienen.

Voor nadere informatie kan je naar de volgende links bezoeken:

CIZ
De veranderingen binnen het CIZ na januari 2015
Veranderingen indicatiestelling
CIZ 2015

juridisch loket

Sociaal Raadslieden

Leesbaarheid instellen
Leesbaarheid instellen