werk en wet en regelgeving

Verschillende regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

 

 

Als je op vroegere of later leeftijd door een ziekte of ongeval een handicap en of een chronische ziekte krijgt, kan je mogelijk in aanmerking komen voor een arbeidsgehandicaptenuitkering. of bemiddeling voor het zoeken naar werk vanuit de gemeente. Vanaf januari 2015 is de gehele verantwoording voor het zoeken, begeleiden en bemiddelen naar werk bij mensen met een handicap of chronische ziekte naar de gemeente gegaan wat valt onder de Participatie wet.

De participatie wet houdt in dat iedereen die helemaal of gedeeltelijk kan werken nu altijd betaalde arbeid moet verrichten. De gemeente is verantwoordelijk voor de zorg vanuit de Participatiewet. Voorheen kan je als je gedeeltelijk kon werken en niet helemaal was afgekeurd, een uitkering krijgen. Nu bekijkt de gemeente of je zelf betaalde arbeid kan berichten, en kan je alleen een arbeidsongeschiktheid uitkering krijgen als je volledig 100 procent bent afgekeurd.

De gemeente is vanuit de nieuwe participatie wet verantwoordelijk voor het begeleiden bemiddelen en het zoeken naar betaald werk. Als men niet in zijn geheel bij een werkgever kan werken, ondersteunt de gemeente naast het zoeken naar geschikte werkplekken ook gedeeltelijk in de financiële kosten. Zoals een gedeeltelijke uitkering, wat voor mensen is die gedeeltelijk zelf hun loon kunnen verdienen en daarbij een aanvulling nodig hebben en daarnaast ook mogelijke hulptrajecten waarbij het zoeken naar werk en de daarop volgende mogelijkheden vergroot worden. Als je alleen in een beschutte werkplek kan werken dan is de gemeente ook verantwoordelijk voor het  plaatsen in een beschutte werkplek.

Een beschutte werkplek is bijvoorbeeld een sociale werkplaats of een aangepaste instelling voor mensen met een bepaalde handicap die daar aangepaste werkzaamheden kunnen verrichten. Het zijn werkplekken voor mensen die niet bij een gewone werkgever kunnen werken, en door hun beperking in een speciale werkomgeving aangepaste werkzaamheden moeten verrichten. Hoe het regelen en plaatsen in een beschutte werkvorm is in iedere gemeente andere geregeld.

                                    Wajong  uitkering

Als je voor of net rond je 18 de levensjaar arbeidsongeschikt bent of bent geworden dan kan je aanspraak maken op een Wajong Uitkering. Je moet dan een aanvraag bij het UWV indienen. De arbeidsdeskundige van het UWV onderzoekt op medisch en/of psycho sociaal gebied wat de de persoonlijke omstandigheden van de aanvragen zijn. De bedrijfsarts onderzoekt de situatie en vraagt altijd de gegevens van de artsen en behandelaren op. Je wordt ook altijd door de bedrijfsarts onderzocht of je in aanmerking voor een Wajong of WAO uitkering komt.

Daarnaast onderzoekt hij de gehele medische situatie omtrent de handicap of chronische ziekte. Vaak wordt men ook opgeroepen door een bedrijfsarts van het UWV die onafhankelijk lichamelijk onderzoek verricht en bekijkt of iemand geheel of gedeeltelijk in  aanmerking voor een Wajong uitkering komt. Er wordt dan beoordeeld in hoeverre iemand arbeidsongeschikt is. Dit gebeurt door een arbeidsdeskundige arts. Als iemand 100 % arbeidsongeschikt dan hoeft men geen arbeid te verrichten, en dan heeft men recht op een Wajong uitkering. Er moet dan wel sprake zijn van een zeer langdurige situatie en/of een situatie waarbij op medisch gebied en/of geestelijk gebied geen verbetering meer mogelijk is Is men gedeeltelijk afgekeurd dan moet men de rest van het percentage dat men niet is afgekeurd arbeid verrichten. Bij een gedeeltelijke afkeuring krijg je een gedeeltelijke uitkering, wat wordt aangevuld met een inkomen wat komt uit betaald werk. 

Je moet je dan bij de Gemeente melden als werkzoekende. De gemeente kan dan bemiddelen en/of helpen en begeleiden met het zoeken naar passend werk. Soms wordt er vanuit de arbeidsdeskundige als iemand nog gedeeltelijk kan werken een bureau ingeschakeld die als job bemiddelaar iemand erbij kan ondersteunen. Dit begeleidingstraject wordt altijd vanuit het UWV betaald. Er wordt dan naar de mogelijkheden van mogelijk aangepast of passend werk gekeken.

Het is dan mogelijk dat je naast het gedeeltelijk verdienen van eigen loon, de gemeente de aanvulling vanuit een uitkering op je loon geeft. De mensen die in zijn geheel zijn afgekeurd en ook niet meer in de toekomst in staat zijn arbeid te verrichten, behouden wel hun Wajong uitkering en blijven het dan ook ontvangen vanuit het UWV./DWI.

Als je na je 18 leeftijd arbeidsongeschikt bent geworden, kan je een aanvraag indienen voor een Wajong uitkering. Voor de aanvraag en het krijgen van de WAO geldt dezelfde procedure als voor de Wajong. Hier geld ook de regel vanuit de participatie wet dat als je gedeeltelijk kan werken, je dan verplicht bent betaald werk te verrichten je ook naar bij de gemeente moet aanmelden.

Een Wajong uitkering is voor jong gehandicapten wat betekent dat je vanaf de 18 jarige leeftijd arbeidsongeschikt bent.Vaak zijn het mensen die een aangeboren aandoening hebben of op jonge leeftijd gehandicapt of chronisch ziek zijn geworden.  En als je een WAO uitkering ontvangt ben je arbeidsgehandicapt op latere leeftijd. Bijvoorbeeld na een ziekte of ongeluk. Als je op oudere leeftijd arbeidsongeschikt wordt krijg je een WAO uitkering. Het UWV en het DWI betekent dienst werk en inkomen zijn gefuseerd. Alles valt onder het UWV wat is gefuseerd met het DWI..

Zie ook de volgende links voor nadere informatie:

Wajong en de rijksoverheid

UWV en Wajong

Verdere informatie omtrent de Wajong vanuit de Rijksoverheid

Het juridisch Loket

Verdere uitleg UWV omtrent de Wajong

Wetten.nl

Verdere informatie Wajong 

 

                             Bijstands uitkering

Vaak als mensen minimaal arbeidsongeschikt zijn, kunnen zij ook gedeeltelijk in de bijstand terecht komen. Het heet een bijstands uitkering. Voor deze uitkering is het belangrijk dat men werkzoekend blijft. Men moet iedere maand solliciteren en verantwoording afleggen. Vanuit de bijstand is er veel controle, wat vanuit de arbeids ongeschiktheids uitkering nooit voorkomt. Vaak is het bedrag uitkeringsbedrag van een bijstandsuitkering iets lager dan een arbeids ongeschiktheids- uitkering. Als men niet met de controles en afspraken meewerkt, kan men vanuit de uitkering gekort worden. Dit noemt men een strafkorting. Als men alleen een bijstandsuitkering heeft, is men in staat om te werken en heeft geen of hele lichte lichamelijke of psychische beperkingen. De Bijstands- uitkering wordt altijd vanuit de gemeente DWI betekent Dienst Werk en Inkomen verstrekt. Als men helemaal in de Bijstand komt is dit meestal voor mensen die geen handicap of ndere beperkingen hebben. 

Vanuit de Participatiewet probeert men altijd te bekijken dat iemand weer terug in het arbeidsproces keert. Als men geen medewerking verleend in het zoeken naar werk, wordt er gekort op de uitkering. Via de arbeidsdeskundige van het DIW wordt er naar passende mogelijkheden gekeken. als iemand niet arbeids ongeschikt is ontvangt men alleen een bijstandsuitkering. als je niet arbeids gehandicapt bent en alleen een bijstandsuitkering ontvangt, ben je verplicht te werken, en ook verplicht iedere week te solliciteren. Als men andere inkomsten heeft of niet meewerkt aan het arbeidsproces, wordt men vaak gekort op de uitkering.

 

WAO-uitkering

Als u een WAO-uitkering heeft, dan houdt u deze uitkering zolang uw situatie niet verandert en u aan de voorwaarden voldoet. WAO betekent: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Als u een WAO-uitkering heeft, dan houdt u deze uitkering zolang uw situatie niet verandert en u aan de voorwaarden voldoet. WAO betekent: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Heeft u nu geen WAO-uitkering, maar heeft u deze eerder wel gehad? Als uw gezondheid slechter wordt, dan kunt u misschien opnieuw WAO krijgen.

Wanneer u al een lange tijd ziek bent kunt u soms alsnog een WAO-uitkering aanvragen. Er zijn dan wel 3 voorwaarden:

  • u bent voor 1 januari 2004 ziek geworden
  • u bent daarna ziek gebleven
  • u heeft nog niet eerder een WAO-uitkering aangevraagd

Het verschil met de Wajong en de WAO is dat je de Wajong op jongere leeftijd (rond 18 jaar) krijgt, en de WAO op latere leeftijd krijgt. Vanuit de WAO moet je ook door een bedrijfsarts gekeurd worden of je in aanmerking voor een WAO uitkering komt. Er moet sprake zijn van een erge blijvende lichamelijke of geestelijke beperking.

De bedrijfsarts van het UWV bepaalt of je recht hebt op een WAO. Als de WAO wordt afgewezen, kan je bij Burgemeester en Wethouders van de Gemeente in beroep gaan. Als dit beroep wordt afgewezen kan je via Burgemeester en Wethouders ook beroep in stellen. Het beroepstermijn vanuit de uitspraak duurt altijd zes weken. Mocht het beroep bij burgemeester en wethouders ook worden afgewezen, dan kan je via de Raad van State ook beroep instellen.

Nadere uitleg WAO

WAO

Rijksoverheid.nl

UWV

Nadere uitleg WAO

 

 

                             De WSW (Wet Sociale Werkvoorziening)

Vanuit de WSW kon men zowel beschermd werken (zoals bij sociale werkplaatsen), maar ook begeleid werken. Wat inhoudt dat je bij een reguliere werkgever werkt en daar vanuit de WSW wordt gedetineerd. Wat inhoud dat je bij een reguliere werkgever werkt en vanuit het WSW bedrijf gedetacheerd wordt. Er wordt na de intake bij aanmelding gekeken of je in regulier werkverband of een beschermde werkomgeving kunt gaan werken. Je werkt dan bij een reguliere werkgever met vandaaruit aanpassingen vanuit de werkplek. of je werkt in een beschutte werkplaats.

Tijdens de intake wordt er naar mogelijkheden gekeken. Daarna krijg je altijd een werkbegeleider die je begeleidt in het werk proces. Bij de werkbegeleider kan je ook kijken naar eventuele verbeteringen of veranderingen binnen het werk of zoeken naar andere mogelijkheden .Na de intake vinden er ook vaak tussentijdse evaluaties plaats. Als je een WSW indicatie hebt, wordt er naar een jaar gekeken of het verlengt wordt of niet. Tijdens de traject begeleiding binnen het WSW vinden er vaak evaluatie gesprekken plaats. Wat inhoudt dat er wordt gekeken hoe de werkzaamheden verlopen en wat er eventueel veranderd of verbeterd kan worden. Vanuit de gemeente wordt altijd het loon uitbetaald. Het loon is gebaseerd op het minimum inkomen. In sommige gevallen wordt het loon ook als aanvulling op bijvoorbeeld een Wajong of WAO uitkering uitgekeerd. Als men geen uitkering heeft wordt het loon alleen vanuit de gemeente uitgekeerd. Soms kan het voorkomen dat het contract na een jaar  niet wordt verlengt omdat diegene niet geschikt is voor het betreffende werk.

 

Zie ook andere links voor  de regeling WSW

Werken in de WSW uitleg vanuit het UWV

VNG.nl

FNV

Werk.nl

WSW.nl

Wetten.nl

Arbeidsrechten.nl

Rijksoverheid.nl

Nu is de zowel de WSW, de WWB (betekent wet werk en bijstand) en de Wajong in de participatie wet overgegaan. De mensen die voor 2015 een WSW indicatie hadden en werkte bij in WSW verband behouden de situatie, maar mensen die na 2015 een indicatie voor de WSW aanvragen krijgen geen WSW indicatie meer omdat die wet in de participatie wet is overgegaan. De gemeente is verantwoordelijk voor de WSW. De WSW is er voor mensen met een lichamelijke of zintuigelijke handicap. Ook is het voor mensen met een verstandelijke handicap of mensen met psychiatrische problematieken. 

De participatie wet houdt dus in dat als mensen al werken in WSW verband behouden zij hun werk, en rechten en plichten. Als men bijvoorbeeld op een wachtlijst staat en al een indicatie voor de WSW heeft, dan kan men ook niet meer worden opgeroepen en geplaatste worden binnen de WSW omdat deze regeling voor nieuwkomers naar de WSW komt te vervallen en overgaat naar de participatie wet. Het zelfde geldt ook voor mensen die na januari 2015 een WSW indicatie willen aanvragen. Dit kan ook niet meer om dat de instroom naar de WSW vervalt. Sinds kort hebben mensen met een WSW indicatie ook een CAO gekregen. Wat inhoudt dat zij vanuit de CAO ook dezelfde bescherming en rechten als werknemer hebben gekregen als werknemers die in een reguliere baan werkzaam zijn. Zoals bijvoorbeeld vanuit het ontslagrecht hebben mensen vanuit de WSW dezelfde rechten en plichten. Tevens krijgen mensen die werkzaam zijn binnen WSW verband ook een pensioen. 

Bij het DWI Dienst Werk en Inkomen kan je een WSW indicatie aanvragen. Het duurt meestal 6 weken voordat er vanuit het DWI een beslissing over wordt genomen. Het DWI werkt vanuit de gemeente. Tijdens de zes weken wordt er onderzocht of iemand wel of geen recht op een WSW heeft. Er worden dan ook meestal medische gegevens opgevraagd en contact met betreffende artsen of behandelaren opgenomen. Als de WSW wordt afgewezen kan je binnen 6 weken bij burgemeester en wethouders in beroep gaan. Als deze beroepstelling weer wordt afgewezen kan je via de Raad van State in beroep gaan tegen de afwijzing van de WSW indicatie. 

Activiteitencentra en dagbesteding

Als je niet meer in staat bent om te  werken en je fysieke situatie niet meer kan verbeteren, kan je naar een activiteitencentrum of dagbesteding gaan. Vaak moet de aanvrager of ernstig gehandicapt zijn of meervoudige fysieke of geestelijke beperkingen hebben. Je hebt altijd een indicatie nodig om naar een activiteitencentra of dagbesteding te gaan. Een aanvraag voor een indicatie kan je bij het CIZ indienen. (zie uitleg en aanvragen link aanvragen voorzieningen CIZ) Je kunt alleen in aanmerking komen voor een indicatie voor dagbesteding als je niet meer werkzaamheden kunt verrichten. Vanuit de verschillende indicaties vanuit het CIZ zit meestal dagbesteding in het pakket.

Je moet dan ook 100% afgekeurd zijn. Je krijgt dan de indicatie dagbesteding toegekend. Vanuit de beoordeling van de indicatie wordt gekeken naar de aard en ernst van de handicap, of er verpleegkundige ADL hulp nodig is. Van daaruit wordt er in de indicatie het aantal uren aangegeven waar men dan recht op heeft en tot wanneer de indicatie wordt verleent. Als de aanvraag voor indicatie dagbesteding wordt afgewezen kan je binnen zes weken eerst bij het CIZ betekent Centraal indicatie orgaan in beroep gaan. Als dit word afgewezen kan je bij burgemeester en wethouders van de gemeente in beroep gaan. Als dat verzoek ook wordt afgewezen kan je een beroep bij de bestuursrechter indienen.

Vaak wordt het voor enkele jaren afgegeven en kan na afloop van de indicatie weer opnieuw verlengt worden. Vaak vinden er vanuit de gemeente wel controles bij het activiteitencentrum plaatse. zoals bijvoorbeeld hoe veel uren iemand naar het activiteitencentrum gaat en welke activiteiten men volgt en welke hulpbehoefte men (zoals bijvoorbeeld ADL activiteiten men nodig heeft. In een activiteitencentrum of dagbesteding kan je allerlei verschillenden activiteiten verrichten.

Zoals bijvoorbeeld creatieve activiteiten, het opdoen van allerlei vaardigheden, computervaardigheden, koken etc. Vaak is er in sommige instanties ook een job begeleider aanwezig voor het bekijken van de eventuele mogelijkheden van vrijwilligerswerk binnen of buiten de organisatie. Een activiteitencentrum of dagbesteding is meestal aan een instantie verbonden. Er bestaan verschillende soorten dagbesteding voor uiteenlopende doelgroepen. zoals bijvoorbeeld voor lichamelijk gehandicapten en/of chronisch zieken, ouderen of dementerende mensen, verstandelijk gehandicapten en mensen uit de GGZ zorg. Als de indicatie voor de aanvraag van dagbesteding wordt afgewezen, kan men in beroep gaan bij het CIZ. (zie ook uitleg betekenis CIZ Centrum Indicatie Orgaan) Als dit ook wordt afgewezen kan men vanuit het bestuursrecht in beroep gaan. Als het bezwaar bij de rechtbank wordt ingediend kan je dit bij een laag inkomen via een toevoeging doen. Vanuit de toevoeging wordt gekeken naar de hoogte van het inkomen. Bij een minimum inkomen en geen hoog spaarsaldo of overige bezittingen zoals een boot of huis wordt de toevoeging toegekend. Bij de Raad van Rechtsbijstand kan je de toevoeging aanvragen. Je moet altijd afhankelijk van je inkomen een eigen bijdrage betalen.

Tevens kan je ook als je een rechtsbijstandsverzekering hebt een advocaat laten bekostigen. 

Sociale kaart activiteiten centra

Regelhulp

jou dagbesteding.nl

Kennisplein.nl

ik zoek dagbesteding.nl

 

 

 

 

Voor nadere informatie kan je op de volgende sits terecht:

 

zorgbelang

ciz

Dwi (Dienste Werk en Inkomen

veranderingen gemeente en werk

participatie wet

ontwikkelingen participatie wet 2015

UWV

Sociale Werkvoorziening

Aangepast werk en begeleiding met een handicap

Werken met een arbeidsbeperking

MEE Informatieve instelling

Werkplek aanpassingen

Clientenbelang

Sociaal loket vanuit de gemeente

ARBO Portaal

Informatie aanpassingen en werken met een handicap

Nadere informatie aangepast werk

UWV Perspectief

Aangepast werken gemeente Amsterdam

Rijksoverheid

Werken met een beperking

Regelhulp

Kennisplein Gehandicaptenzorg

werken met een arbeidsbeperking

werken met een beperking

UWV uitleg mogelijkheden 

Handicap.nl

Iederin

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Leesbaarheid instellen